Alte servicii

B.C. „ENERGBANK” S.A., în parteneriat cu Donaris Viena Insurrance Group vă propune să beneficiați de avantajele cumpărării produselor de asigurare (bancassurance) în orice filială a băncii.

            La moment clienții pot beneficia de următoarele tipuri de servicii de asigurare:

Asigurarea de accidente –  este un eveniment întâmplător generat de un factor provenit din afară, fără voinţa persoanei asigurate, care are ca efect leziunea corporală sau/şi decesul acesteia : pierderea temporară a capacităţii de muncă; invaliditatea permanentă; decesul; trauma; cheltuielile de spitalizare; fractura; cheltuielile cauzate de accident.

   Polița de asigurare se perfectează doar la prezentarea actului de identitate ale Asiguratului.

   Perioada de asigurare – 12 luni.

RCA —  Asigurarea obligatorie de răspundere civilă internă pentru pagube produse de autovehicule. Polița de asigurare RCA o poate perfecta orice persoană care are dreptul de a conduce un autovehicul, proprietar al autovehiculului sau conducător auto care utilizează  autovehiculul cu acordul proprietarului.

Pentru încheierea contractului de asigurare, este necesar să prezentați următoarele documente:

 • Documentul de identitate a conducătorului auto și a proprietarului autovehiculului, în baza contractului de arendă, leasing sau alte documente prevăzute de ligislație;

 • Documentul de înregistrare a autovehiculului;

 • Contractul de arendă (în cazul în care autovehiculul este închiriat);

 • Contractul de leasing (în cazul în care autovehiculul este în leasing).

  Carte Verde — Asigurarea obligatorie de răspundere civilă externă pentru pagube produse de autovehicule. Cartea Verde o poate perfecta orice persoană care are dreptul de a conduce autovehicului, proprietar al autovehiculului sau conducătoru auto care utilizează autovehicului cu acordul proprietarului.

  Pentru încheierea contractului de asigurare, este necesar să prezentați următoarele documente:

 • Documentul de identitate a conducătorului auto și a proprietarului autovehiculului, în baza contractului de arendă, leasing sau alte documente prevăzute de ligislație;

 • Documentul de înregistrare a autovehiculului;

 • Contractul de arendă (în cazul în care autovehiculul este închiriat);

 • Contractul de leasing (în cazul în care autovehiculul este în leasing).

  CASCO — Asigurările de vehicule terestre împotriva deteriorării și furtului. Polița de asigurare CASCO vă permite să asigurați o mașină, camion, motocicletă, tractor sau autobuz.

  Pentru încheierea contractului de asigurare, este necesar să prezentați următoarele documente:

 • Documentul de identitate a conducătorului auto și a proprietarului autovehiculului, în baza contractului de arendă, leasing sau alte documente prevăzute de ligislație;

 • Documentul de înregistrare a autovehiculului;

 • Contractul de arendă (în cazul în care autovehiculul este închiriat);

 • Contractul de leasing (în cazul în care autovehiculul este în leasing);

  Asigurare de bunuri — Asigurările de incendiu și de alte calamităţi naturale.

  Pentru încheierea contractului de asigurare, este necesar să prezentați următoarele documente:

 • Documentul de identitate a proprietarului (inclusiv extrasul CIS);

 • O copie a extrasului de la Cadastru;

 • O copie a paginilor principale ale evaluării raportului de proprietate.

  Avantajele bancassurance:

 • Polița de asigurare se poate perfecta în orice filială a băncii și nu este necesară deplasarea către oficiul companiei de asigurări;

 • Contractul poliței de asigurare se perfectează simplu și operativ;

 • Serviciile de asigurare se oferă la prețuri avantajoase.

Stimați Clienți!

Vă atragem atenția că în ultima perioadă a apărut un tip de fraudă la efectuarea operațiunilor de import/export.

În special, infractorii sparg cutiile poștale a companiilor (importatori sau exportatori) și introduc modificări în rechizitele bancare din contracte, invoice-uri, facturi, ș.a. cât și , simulează corespondența cu partenerii companiei. Companiile efectuează transferul mijloacelor bănești la contul indicat de infractori, denumirea beneficiarului nefiind schimbată. Așa cum, nu în toate țările există cerințe față de corespunderea numărului contului cu denumirea beneficiarului, mijloacele bănești sunt încasate la contul infractorilor.

Atrageți atenție sporită! Nu efectuați transmiterea informației confidențiale prin poșta electronică, cu atât mai mult prin surse electronice poștale gratuite.

Folosiți programele de criptare, verificați informația primită prin alte căi de comunicare, transmiteți originalele documentelor prin serviciile de poștă rapidă, folosiți semnăturile electronice.

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa, în baza licenţei, eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Conform licenţei acordate, ENERGBANK dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 

 • tranzacţionarea în cont propriu; 

 • consultanţa de investiţii; 

 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

         În conformitate cu prevederile pct. 26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2 din 16.06.2014, B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membru a Fondului de compensare a investitorilor.

         Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6000 de lei.

        Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

         Investitor este acea persoană care deține mijloace bănești pe care intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

         Care instrumente financiare se tranzactioneaza pe piata de  capital - valorile mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale;

  Modul de circulatie a valorilor mobiliare corporative pe piata de capital$

 • Prin tranzacții înregistrate pe piața reglementată;

 • Prin tranzacții înregistrate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF);

 • În afara pieței reglementate sau MTF, la societățile de registru sau societățile de investiții;

  Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al operatorului de piața / de sistem (www.moldse.md), în directoriul „Emitenți”.

         Metodele de comunicare care urmează să fie utilizate între Bancă şi client sunt prevăzute în contractul de intermediere pe piaţa de capital. Modul de prezentare a altor documente este stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital şi ordinele clientului. Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decît limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contractul de intermediere pe piaţa de capital, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

         Natura, frecvenţa, precum şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor, pe care Banca le prezintă clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel tîrziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vîndute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.

 • La solicitare, Banca poate prezenta clientului extrasul de cont.

  Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (+373 22) 264-738 sau (+373 22) 858-038, fax: (+373 22) 858-073.

Гид инвестора ценных бумаг

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. operează activ pe piaţa de capital primară şi secundară, efectuând operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat.

B.C. „ENERGBANK” S.A. este dealerul primar în vederea plasării Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
 • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
 • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
 • Operaţiuni REPO cu VMS;
 • Servicii de consultanță.

Pentru a participa la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze în orice filială a Băncii înaintând o cerere de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie - VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat - VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobînda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobînzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr  - Pc

 

365

 

———

·

——

· 100,

Pc

 

T

 

unde : Pr - preţul de răscumpărare a BT ,

Pc - preţul de cumpărare a BT

T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:

P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);

Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);

N - valoarea nominală a OS;

r - rata dobânzii la OS;

tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

   1. Să vă adresaţi la cea mai apropiată filială a Băncii;

   2.  Să prezentați următoarele documente:

   2.1 Persoana juridică:

- Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii

- Copia Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

   2.2 Persoana fizică:

- originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

    3. Să semnați cererea și contractul de procurare sau vânzare a VMS.

   4. Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (+373 22) 858-038 / (+373 22) 264-738, fax: (373 22) 858 038. 

Este disponibil spre realizare:

сейфовые ячейки

Sigur şi convenabil pentru păstrarea obiectelor de valoare!

Mergând în vacanță, într-o călătorie de afaceri, vă îngrijorați pentru siguranța obiectelor de valoare existente în apartamentul sau biroul dumneavoastră. În acest caz vă oferim posibilitatea de a arenda safeuri bancare individuale la B.C. "ENERGBANK" S.A.

În safeul băncii aveți posibilitatea de a păstra bani, hârtii de valoare, metale prețioase, bijuterii, documente de afaceri, documente confidențiale, antichități, amintiri de familie, opere de artă, suporturi de date electronice și alte bunuri de valoare.

 • Siguranţa obiectelor de valoare se garantează printr-un echipament modern de cel mai înalt grad de protecţie.

 • Confidenţialitatea informaţiei despre client este garantată de către bancă.

 • Costul utilizării safeului bancar se decide individual în dependență de mărimea safeului bancar.

 • Termenul contractului de arendă a safeului bancar- nu este limitat.

 • Acces la safeul bancar - safeul bancar poate fi deschis doar prin folosirea a două chei diferite, dintre care o cheie se păstrează la bancă, iar a doua cheie se păstrează la dumneavoastră sau la reprezentantul autorizat de dumneavoastră.

 

Mai multe informaţii pot fi obținute la numerele de telefon (022) 544-389, (022) 858-030

Гид инвестора ценных бумаг

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. operează activ pe piaţa de capital primară şi secundară, efectuând operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat.

B.C. „ENERGBANK” S.A. este dealerul primar în vederea plasării Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
 • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
 • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
 • Operaţiuni REPO cu VMS;
 • Servicii de consultanță.

Pentru a participa la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze în orice filială a Băncii înaintând o cerere de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie - VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat - VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobînda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobînzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr  - Pc

 

365

 

———

·

——

· 100,

Pc

 

T

 

unde : Pr - preţul de răscumpărare a BT ,

Pc - preţul de cumpărare a BT

T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:

P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);

Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);

N - valoarea nominală a OS;

r - rata dobânzii la OS;

tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

   1. Să vă adresaţi la cea mai apropiată filială a Băncii;

   2.  Să prezentați următoarele documente:

   2.1 Persoana juridică:

- Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii

- Copia Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

   2.2 Persoana fizică:

- originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

    3. Să semnați cererea și contractul de procurare sau vânzare a VMS.

   4. Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (+373 22) 858-038 / (+373 22) 264-738, fax: (373 22) 858 038. 

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa, în baza licenţei, eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Conform licenţei acordate, ENERGBANK dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 

 • tranzacţionarea în cont propriu; 

 • consultanţa de investiţii; 

 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

         În conformitate cu prevederile pct. 26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2 din 16.06.2014, B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membru a Fondului de compensare a investitorilor.

         Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6000 de lei.

        Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

         Investitor este acea persoană care deține mijloace bănești pe care intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

         Care instrumente financiare se tranzactioneaza pe piata de  capital - valorile mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale;

  Modul de circulatie a valorilor mobiliare corporative pe piata de capital$

 • Prin tranzacții înregistrate pe piața reglementată;

 • Prin tranzacții înregistrate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF);

 • În afara pieței reglementate sau MTF, la societățile de registru sau societățile de investiții;

  Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al operatorului de piața / de sistem (www.moldse.md), în directoriul „Emitenți”.

         Metodele de comunicare care urmează să fie utilizate între Bancă şi client sunt prevăzute în contractul de intermediere pe piaţa de capital. Modul de prezentare a altor documente este stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital şi ordinele clientului. Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decît limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contractul de intermediere pe piaţa de capital, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

         Natura, frecvenţa, precum şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor, pe care Banca le prezintă clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel tîrziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vîndute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.

 • La solicitare, Banca poate prezenta clientului extrasul de cont.

  Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (+373 22) 264-738 sau (+373 22) 858-038, fax: (+373 22) 858-073.

Piaţa valorilor mobiliare de stat
Informaţii privind desfăşurarea licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS)

Descrierea politicii privind conflictele de interese.

Informatia despre executarea a ordinelor privind instrumentele financiare aplicate în Bancă.

Informaţii despre categoriile de clienţi.

Informaţii cu privire la etapele de derulare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre costurile şi cheltuielile  aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor.

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare.

Informaţii privind cadrul legal aferent,  legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă.

Informaţii referitoare la contractul de intermediere pe piaţa de capital.

Informaţii referitoare la contractul de intermediere pe piaţa de capital.

Lista persoanelor relevante.

Persoane care dispun de atestate de calificare.

Termenii, noţiunile şi expresiile aferente pieţei de capital.

Banca efectueaza operaţiuni de schimb valutar prin intermediul reţelei dezvoltate de case de schimb valutar amplasate in intreaga ţară la cursuri competitive şi fara reţinerea comisioanelor.

Banca efectuează o gamă largă de operaţiuni de convertire la cererea clienţilor băncii care include:

 

B.C. "Energbank" S.A. vă propune monede şi bancnote comemorative emise de Banca Naţională a Moldovei.

Moneta

 

 Procurarea  monedelor  comemorative Vă permite:

 • să bucuraţi  cu un CADOU

Privind la monedele primite în cadou, rudele şi prietenii voştrii îşi vor aminti de evenimentele semnificative din viața lor: aniversare, nuntă sau ziua de naștere.

 • să realizaţi INVESTIŢII  pe termen lung

Toate monedele sunt  din metale prețioase, preţul cărora este permanent în creştere.

 • să completaţi  COLECŢIA  numismatului

Veți fi încântați să procuraţi o nouă monedă, care va arăta atractiv în colecția de monede comemorative și jubiliare.

 

Lista monedelor comemorative disponibile pentru vanzare

 

 Informaţii suplementare la telefon 858-044, 858-030.

Deservirea de casă şi decontări a persoanelor fizice

Cerere de deschidere a contului

«Condiţiile generale de utilizare şi funcţionare a contului destinat persoanei fizice în redacție nouă» (in vigoare din 05.04.2017)

«Condiţiile generale de utilizare şi funcţionare a contului destinat persoanei fizice în redacție nouă» (in vigoare din 15.03.2019)

 

Operaţiuni de decontare:

 • Deschiderea gratuită şi gestionarea conturilor curente;
 • Inregistrarea mijloacelor prin virament in contul curent al Clientului;
 • Efectuarea plătilor din contul curent al clientului în baza documentelor de decontare;
 • Efectuarea operatiunilor prin intermediul sistemului “Internet-Client”;
 • Prezentarea informaţiei Clientului cu privire la situaţia contuluil, inclusiv prin sistemul “Extras Electronic”;
 • Eliberarea certificatelor curente şi de arhivă pe conturi;
 • Consultarea Clienţilor privind operaţiunile de decontări şi de casă.

Achitarea facturilor şi serviciilor comunale este realizabilă în orice subdiviziune a băncii.

Vă informăm că achitarea serviciilor comunale în filialele/agențiile din mun. Chișinău, precum și or. Cricova sunt acceptate conform următorului grafic:

 • Pentru Filiale: în perioada 01-15 a fiecărei luni – fără limite

                           în perioada 15-30 (31) a fiecărei luni – între orele 09:00 - 12:00

 • Pentru Agenții: în perioada 01-15 a fiecărei luni – fără limite

                            în perioada 15-30 (31) a fiecărei luni – între orele 14:00 - 16:00

Dar vă reamintim că puteți achita serviciile comunale simplu și rapid prin serviciul Internet-Banking fără a veni la bancă și a sta în rând, de acasă sau din oficiu, de la un calculator sau telefon conectat la Internet.

Prin Hotărârea Consiliului de Administarţie al Băncii din 15.12.2010, proces verbal nr.32, pentru servicii de telefonie fixă, servicii internet, servicii de asigurare cu energie termică/electrică, apă şi canalizare, servicii de transportare a deşeurilor, servicii de alimentare cu gaze, televiziune prin cablu/digitală, inclusiv şi serviciile achitate prin intermediul întreprinderilor INFOCOM, InfoSAPR,  din data de  20.12.2010  nu  se  va mai percepe  comision  bancar  suplimentar.

Condițiile de premirea plaților comunale

Operatori de comunicaţii mobile

 

orange 1            moldcell 1         unite 1

 

TV, telefon, internet

 

moldtelecom 2       SunTV 1     Starnet 1      Arax 1       

 

 

       Salarix Net              Satelit 1         riscom 1

Gospodării comunale

 

apa canal

 

 

M-pay

mpayAstăzi, în cadrul subdiviziunilor Energbank se pot realiza plăţi în favoarea Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), iar deţinătorii conturilor de card pot realiza plata direct pe site-ul MPay. Acest lucru a devenit posibil după lansarea recentă a unui nou sistem informaţional - serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Ce este MPay?

MPay este serviciul guvernamental de plăți electronice, un instrument informațional cu ajutorul căruia pot fi achitate diverse servicii online.

Pentru a opera plăţi electronice pentru servicii publice prin pagina electronică www.mpay.gov.md este necesar să deţineţi un card de plată emis de Energbank, să accesaţi pagina electronică www.mpay.gov.md şi să selectaţi serviciul în favoarea căruia trebuie să efectuaţi plata, urmând paşii descrişi. Totodată, în cazul în care nu aveţi acces la internet, puteţi efectua plățile în numerar pentru întreg spectrul de servicii publice, la ghişeele Energbank.

De acest serviciu va putea beneficia şi mediul de afaceri, care în activitatea lor comercială au nevoie să perceapă plăți pentru serviciile prestate, dar și să achite pentru serviciile consumate. 

Energbank vă propune cea mai extinsă reţea de subdiviziuni bancare, amplasate în toate raioanele Republicii.

Avantajele achitarii serviciilor publice prin intermediul Serviciului MPay:

 • economisirea timpului

Nu e nevoie a ajunge la o instituție publică în persoană.

 • eficienţa cheltuielilor

Primirea plăţilor pentru serviciile publice fără a percepe comisioane adiţionale.

 • accesibilitate

Efectuarea plăţilor 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână prin intermediul in ternetului, folosind un card de plată, precum şi la orice ghişeu Energbank.

 • comoditate

Serviciul guvernamental de plăți electronicese deosebeşte prin interfată web simplă şi ușor de utilizat.

 

Lista serviciilor prestate prin intermediul serviciului MPay se extinde continuu de la lansare, la moment fiind efectuate achitări pentru:

 • eliberarea cazierului judiciar;

 • achitarea amenzi poliţie;

 • servicii Î.S. CADASTRU;

 • procurarea mijloacelor de identificare a animalelor domestice;

 • achitarea formularelor tipizate de documente primare;

 • servicii Î.S. CRIS REGISTRU;

 • serviciul de apostilare;

 • achitarea serviciilor Seviciul Stare Civilă;

 

Astfel, pentru a achita serviciul public necesar, persoana va accesa e-Serviciul de pe portalul www.servicii.gov.md şi va completa cererea online. Serviciul va calcula suma spre plată și va propune achitarea prin MPay. Ulterior, persoana va fi redirecționată pe site-ul www.mpay.gov.md unde va putea selecta banca şi modalitatea de achitare. La sfîrșitul operațiunii, serviciul va veni cu o confirmare de plată. În orice moment poate fi verificat statutul plății.

 

Mpay sait

 

Alte servicii

 • SAR Donaris Group SA
 • SC Gobig Consulting SRL
 • BIA Batir Valeriu
 • cota   "Braţi la braţi''
 • platile pentru servicii de asigurare;
 • serviciile  posta rapida UPS, TNT;
 •  serviciile  " Easy Credit'' (eliberarea şi rambursarea creditului);
 • Cartel-sistem
 •  Cexin
 •  EPM-BROKER

Extras electronic

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki